6 images
ឡានជួល
6 images
ឡានជួល
6 images
ឡានជួល
6 images
ឡានជួល
6 images
ឡានជួល
6 images
ឡានជួល
ឡានជួល
ឡានជួល
ឡានជួល
ឡានជួល
ឡានជួល
ឡានជួល

ឡានជួល
$20

26/04/2023មានឡានជួលដឹកអីវ៉ាន់រើផ្ទះនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទមានសេវាកម្មទទួលដឹក 25 ខេត្តក្រុងមានកម្មករលើកអីវ៉ាន់ជំនាញជំនាញបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំមានឡានគ្រប់ប្រភេទមានឡានមួយតោនកន្លះនិង 3 តោនកន្លះមានឡានស្ទូចតូចធំ។ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង 085 75 06 01 និង 096 65 08934 លេខទូរសព្ទទាំងអស់សុទ្ធតែមានតេឡេក្រាម។ភ្នំពេញចាប់ពី 20 ដុល្លារឡើងទៅសូមទំនាក់ទំនងតាមតេលេក្រាមក៏បានខលផ្ទាល់ក៏បានសូមអរគុណ។


Customer Ratings
0.0 / 5 (0 ratings)

All reviews


Other services from the same category