សេវាកម្ម សំអាត Cleaning Services

17/08/2020


1 image
សេវាកម្ម សំអាត Cleaning Services
សេវាកម្ម សំអាត Cleaning Services


មានទទួលសម្អាតបន្ទប់ ផ្ទះជួល ផ្ទះល្វែង ការិយាល័យ បរិវេញជំវិញ ផ្ទះ

សម្អាតជាមួយនឹងសម្ភារៈ ទំនើបបានស្អាត និងឆាប់រហ័ស​

បុគ្គលិកមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និង មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

មានទទួល សម្អាត ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែ ជាមួយតម្លៃ សមរម្យ


Ratings: 0.00 / 5 (0 rates)

Load more

Other services from the same category