ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ

@marketing

យើងខ្ញុំជាក្រុមផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្ម របស់គេហទំព័រ Sevakam.com ។ លោកអ្នក អាច ទំនាក់ទំនង មកពួកយើង ដោយផ្ទាល់ តាមរយៈ អ៊ីម៉េល ឬ លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ សេវាកម្មផ្សេងៗ ដោយគិតថ្លៃ ឬ លោកអ្នក អាចចុះឈ្មោះ ដោយខ្លួនឯង លើគេហទំព័រ របស់យើង តែម្តង។ រាល់ការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗរបស់ពួកយើង មាន គោលបំណងធ្វើយ៉ាងណា អោយសេវាកម្ម របស់លោកអ្នក មាន អតិថិជនច្រើន ព្រមជាមួយ ជួយសំរួលដល់អ្នកដែល មានបំណង និង កំពុងស្វែងរក ដំណោះស្រាយសេវាកម្មផ្សេងៗ។ ចំពោះសេវាកម្មមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំ ដោយក្រុមការងារយើង លោកអ្នកស្នើរសុំ អោយកែប្រែ ឬលុបចេញបាន បើសិន ការផ្សព្វផ្សាយ ជាសេវាកម្មរបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុង ការដកចេញ នៅ សេវាកម្មណា ដែលមានលក្ខណៈ ផ្ទុយពី ច្បាប់របស់​ ប្រទេសកម្ពុជា។